Strona główna »
Apel do mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka

          W bieżącym tygodniu mieszkanka naszej gminy padła ofiarą przestępstwa kradzieży pieniędzy. Kobieta, która zapukała do drzwi podała się za pracownika socjalnego z Ośrodka Pomocy Społecznej.
          Dlatego też, w związku z przypadkami oszustw, których ofiarami stają się starsze osoby, samotnie mieszkające i łatwowiernie odnoszące się do nieznajomych, apelujmy o ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami pukającymi do naszych mieszkań. Szczególną ostrożność należy zachować w stosunku do osób podających się za urzędników i przedstawicieli różnych instytucji. Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwość, co do osoby, która go odwiedza, powinien poprosić o okazanie dokumentu lub wezwać policję.
          Jednocześnie informuję, że prawo do wizyt w środowisku i przeprowadzania wywiadów środowiskowych na terenie gminy mają wyłącznie pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, którzy legitymują się legitymację pracownika socjalnego ze zdjęciem i opatrzoną pieczątką Ośrodka Pomocy Społecznej.
          Naszych pracowników socjalnych na ogół znamy osobiście – jeśli jest inaczej, trzeba to sprawdzić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Żaden OPS nigdy nie pobiera żadnych zaliczek w poczet przyznanej pomocy ani też nie przynosi pieniędzy do domu.
           W razie podejrzenia, że mamy do czynienia z taką próbą oszustwa, należy natychmiast powiadomić policję dzwoniąc pod numer 997.

Wójt Gminy Wręczyca Wielka
mgr Henryk Krawczyk2015-02-09

Niniejsze ogłoszenie stanowi ogłoszenie o pracy i nie może być traktowane jako ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • Umowa o pracę na czas określony na zastępstwo,
 • miejsce pracy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej,
 • praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa,
 • stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze,
Początek zatrudnienia przewiduje się w II/III 2015 r., czas trwania zatrudnienia - około 15 miesięcy.

Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego - zastępstwo

» pokaż/ukryj wiadomość

2015-01-08

Dyżury specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie będą pełnione przez Judytę Drążek w budynku Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej pokój nr 34, w środy w godzinach 15.15 – 17.15, w następujących dniach:
14 stycznia, 21 stycznia, 4 lutego, 18 lutego, 4 marca, 25 marca, 1 kwietnia, 15 kwietnia, 6 maja, 20 maja, 3 czerwca, 17 czerwca 2015r.
W powyższych terminach pomoc można uzyskać także telefonicznie pod nr: 534 166 230

SPOTKANIA SĄ BEZPŁATNE - ZAPEWNIAMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ


Na spotkaniach otrzymasz:
 • - wsparcie i wysłuchanie w bezpiecznej atmosferze bez oceniania
 • - porady pierwszego kontaktu
 • - informacje, jak poradzić sobie z kryzysem
 • - pomoc w wychodzeniu z sytuacji przemocy
 • - informacje o instytucjach udzielających pomocy w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinie
 • - pomoc dla sprawców przemocy poprzez poradnictwo, wsparcie.

Przemoc to każde zachowanie, którego intencją jest wyrządzenie krzywdy drugiemu człowiekowi lub też czyn, który jest postrzegany jako mający taką intencję. O przemocy w rodzinie czy też przemocy domowej mówi się w sytuacji zamierzonego i wykorzystującego przewagę sił działania skierowanego przeciw członkowi rodziny. Działanie takie narusza prawa i dobra osobiste osoby, powodując u niej cierpienie i wyrządzając jej szkody.

Pierwszym krokiem do przerwania przemocy jest przełamanie izolacji i milczenia. Pamiętaj, że masz prawo do szacunku i godnego traktowania. We własnym domu powinieneś i masz prawo czuć się bezpiecznie.

» pokaż/ukryj wiadomość

2014-12-19

W związku ze zbliżającą się zimą Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej zwraca się z apelem do społeczności lokalnej o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które z uwagi m.in. na wiek, niepełnosprawność, szeroko rozumianą niezaradność życiową mogą być zagrożone wyziębieniem lub bezdomnością.

Pracownicy socjalni naszego Ośrodka starają się na bieżąco monitorować miejsca, w których takie osoby mogą przebywać, jednakże to sygnały ze strony środowiska lokalnego sprawiają, że pomoc do takich osób trafia najszybciej.

Liczymy na współpracę i jesteśmy przekonani, że skoordynowane działania wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

Wszelkie informacje na temat osób bezdomnych oraz zagrożonych wyziębieniem należy zgłaszać do:
 • * Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1; tel. 34 3192466; (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.15),
 • * Policji (tel. 997 lub 112),
 • * Pogotowie Ratunkowe - 999

» pokaż/ukryj wiadomość

2014-12-19

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresatów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

» pokaż/ukryj wiadomość

2014-06-17


Karta przysługuje:
 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 2. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
 3. dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
 1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Wniosek o wydanie karty można pobrać w pokoju nr 31 lub pobrać bezpośrednio ze strony klikając załącznik poniżej

Załączniki:
Karta Dużej Rodziny - Wniosek

» pokaż/ukryj wiadomość

2014-05-22


Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza 1 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego.
Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych GOPS we Wręczycy Wielkiej

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

» pokaż/ukryj wiadomość

2014-05-16

» pokaż/ukryj wiadomość

2014-01-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuje o trwającym aktualnie naborze do kolejnej edycji Grupy Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie oraz zagrożonych przemocą w rodzinie.

Grupa przeznaczona jest dla osób doświadczających przemocy ze strony członków rodziny lub bliskich bez określonej granicy wieku. Głównym celem Grupy Wsparcia jest zmiana dotychczasowej sytuacji osób dotkniętych i zagrożonych problemem przemocy w rodzinie.

Osoby zainteresowane udziałem w Grupie mogą się kontaktować osobiście lub telefonicznie codziennie w godz. 8.00-15.00, tel. 34 319 24 66


Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się w dniu 24 stycznia 2014r.

Przewidywana liczebność grupy 10 – 12 osób.

Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, w piątki w godzinach 16.00-19.30 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym z siedzibą we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, pok. 11.

Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i bezpłatne.
Grupa ma charakter otwarty i można dołączyć do grupy w dowolnym momencie.
W Grupie Wsparcia obowiązuje zasada dyskrecji.

Czym jest grupa wsparcia? Grupa wsparcia to forma pomocy polegającej na spotkaniach osób przeżywających podobne problemy. Spotkania dają możliwość rozmowy z innymi osobami doświadczającymi trudnych emocji, uczuć i sytuacji. To również miejsce gdzie można zostać wysłuchanym, doświadczyć empatii i bliskiego kontaktu z innymi ludźmi. Możliwość opowiedzenia o swoich przeżyciach i wysłuchania innych osób daje poczucie, że nie jest się samemu ze swoimi problemami. Wsparcie uzyskane podczas spotkań pomaga uwolnić się od ciężaru trudnych emocji i doświadczeń, co sprzyja lepszemu radzeniu sobie z wyzwaniami, które niesie życie. Osoby, które nie są jeszcze gotowe mówić o sobie, po prostu są – słuchają innych, czerpiąc z ich doświadczeń. Grupa wsparcia jest miejscem, gdzie przestrzega się poufności, gdzie można swobodnie wyrażać swoje emocje, bez obawy, że zostaniemy ocenieni czy niezrozumiani. To miejsce, w którym odnosimy się do siebie z akceptacją i szacunkiem.

Grupa wsparcia liczy zazwyczaj od kilku do kilkunastu osób. Pierwsze spotkanie przeznaczone jest zwykle na jasne sformułowanie celów i norm grupowych, które zostają wspólnie omawiane przez członków grupy. Spotkania grupy wsparcia odbywają się zwykle regularnie w ustalonym miejscu i czasie. Charakter spotkań oparty jest na przygotowanym wcześniej programem, a jednocześnie na tyle elastycznym, aby uwzględniać bieżące potrzeby uczestników spotkań oraz samopoczucie każdej z osób. Regularne spotkania i kontakty z innymi osobami są nie tylko okazją do rozmowy, ale i wychodzą naprzeciw naszemu osamotnieniu w problemie. Przede wszystkim są jednak ważnym źródłem wsparcia, gdy wcześniej wydawało nam się, że znikąd nie ma pomocy.

Korzyści płynące z uczestnictwa w grupie wsparcia:
 • - Uzyskanie wsparcia w radzeniu sobie z własnymi trudnościami.
 • - Budowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne umiejętności kierowania swoim życiem.
 • - Wzbogacające doświadczenie poznania i zjednoczenia się z innymi osobami zmagającymi się z podobnymi trudnościami życiowymi.
 • - Bliższe przyjrzenie się swoim dotychczasowym schematom działania i przeżywania – szansa na zmianę ograniczających nawyków.
 • - Dostarczanie motywacji i energii do działań mających na celu rozwiązanie problemu.
 • - Zdobywanie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinach.
 • - Zaspokajanie potrzeby kontaktów społecznych w grupie o wspólnych interesach i wspólnych problemach.
 • - Zaspokajanie potrzeby akceptacji i zrozumienia ze strony innych.

» pokaż/ukryj wiadomość


Poniedziałek   715 - 1515
Wtrorek 800 - 1600
Środa 715 - 1515
Czwartek 715 - 1515
Piątek 715 - 1515

Dyrektor GOPS w sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy
wtorek od 1000 do 1200
Punkt Konsultacyjny
Budynek GOK
Wręczyca Wielka
ul. Śląska 20
Informacje pod nr tel.
tel. /034/ 319 24 24

Psycholog:
Środa              1430 - 1700
Piątek1430 - 1700
Terapeuta ds. uzależnień:
Poniedziałek   1530 - 1930
Czwartek 1900 - 2000
Mediator:
w budynku Urzędu Gminy
we Wręczycy Wielkiej
Wtorek           1300 - 1600
----------------------------- POSTERUNEK POLICJI
we Wręczycy Wielkiej

ul. Śląska 27
42-130 Wręczyca Wielka
tel. /034/ 310 92 02 ----------------------------- Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5
42-100 Kłobuck
tel. /034/ 310 92 55
fax. /034/ 310 05 12
policja kłobuck e-mail KPP Kłobuckstrona WWW ----------------------------- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kłobucku

ul. ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
tel. /034/ 310-05-23
pcpr kłobuck e-mail PCPR Kłobuckstrona WWW ----------------------------- Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
tel. /034/ 317-27-57
pppp kłobuck e-mail PPPP Kłobuckstrona WWW ----------------------------- Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
ul. Długosza 114
42-100 Kłobuck
tel: /34/ 317-15-68
/34/ 317-26-92
fax: /34/ 317-13-45
pup kłobuck e-mail PUP Kłobuckstrona WWW


Pilnie poszukujemy artykułów niemowlęcych

czytaj więcej -------------------------------------
GOPS we Wręczycy Wielkiej zaprasza na konsultacje w punkcie mediacyjnym...

czytaj więcej -------------------------------------
Żywność w miesiącu sierpniu 2012...

czytaj więcejValid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!