główna zawartość strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej rozpoczął wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuje, że po raz kolejny rusza Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021.

Planowany termin realizacji Programu: marzec 2022lipiec 2022 roku.

Głównym celem programu jest udzielenie wsparcia osobom potrzebującym poprzez cykliczne przekazywanie paczek żywnościowych oraz umożliwienie udziału w warsztatach kulinarno – żywieniowych oraz edukacyjnych dotyczących wzmocnienia samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Na terenie gminy Wręczyca Wielka żywność jest dystrybuowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Kryterium dochodowe:

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

- 1.707,20 dla osoby samotnie gospodarującej

- 1.320,00 dla osoby w rodzinie.

Powody udzielania pomocy:

Pomocy udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa,

 2. sieroctwa,

 3. bezdomności,

 4. bezrobocia,

 5. niepełnosprawności,

 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,

 7. przemocy w rodzinie,

 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 9. bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 10. trudności w integracji cudzoziemców, którzy otrzymałi w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

 11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 12. alkoholizmu lub narkomanii,

 13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

  Kwalifikowanie do Programu:

Warunkiem skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach aktualnie realizowanego Podprogramu PO PŻ jest otrzymanie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Załącznik nr 5 do wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020), które wydawane jest na podstawie oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) (Załącznik nr 7 do wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020).

Ubiegając się o skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia (np.: decyzją ZUS, KRUS, zaświadczeniem albo oświadczeniem o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenia oświadczenia, zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa
rolnego w hektarach przeliczeniowych; zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe itd., celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny).

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

– wynagrodzenie za pracę dorywczą,

– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

– renty,

– emerytury,

– alimenty,

– odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

– zasiłki dla bezrobotnych,

– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

– dochody z gospodarstwa rolnego,

– świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

– dodatek mieszkaniowy.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

Do dochodu nie wlicza się:

świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, późn. zm.),

– świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, z późn. zm.),

– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

– zasiłku celowego,

– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

– wartości świadczenia w naturze,

– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

– świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690),

– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Osoby zainteresowane pomocą w formie artykułów żywnościowych proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej (pokój 18 w budynku Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej oraz pokoje w Remizie OSP we Wręczycy Wielkiej – parter budynku) z dokumentacją dochodową za poprzedni miesiąc w celu kwalifikowania do udziału w programie i otrzymania skierowania do wydania żywności.

Skierowanie dla osoby najbardziej potrzebującej wydaje się na cały okres trwania danego Podprogramu.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest również zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu telefonicznego oraz weryfikacji dochodowej i powodów ubiegania się o pomoc.

UWAGA!
Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy, również są zobowiązane do ponownego przeliczenia dochodu i zakwalifikowania do Programu.

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

W 2022 roku w ramach kolejnego Podprogramu PO PŻ zaplanowano wydawanie następujących produktów żywnościowych: artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe), artykuły skrobiowe (makaron, kasza jęczmienna), artykuły mleczne (mleko UHT), artykuły mięsne i rybne konserwy (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju), cukier biały oraz tłuszcze – olej rzepakowy.

Pomoc żywnościowa będzie przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych.

Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Zestaw artykułów spożywczych przysługuje dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.

Działania towarzyszące:

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z GOPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z GOPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ.

Informacje dodatkowe o realizacji Programu można uzyskać pod nr telefonu: 34 3192466.

Wszelkie informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ oraz nowego Podprogramu 2021 znajdziecie państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

O terminie odbioru paczek żywnościowych w miesiącu marcu 2022 roku, osoby zakwalifikowane do Programu zostaną powiadomione telefonicznie.