główna zawartość strony

Informacja o naborze uczestników do Programu

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.


Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

 3. załatwianiu spraw urzędowych;

 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA – stanowiącej załącznik do Programu.

Kartę należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1 do dnia 23 marca 2021 r.

lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1 42 – 130 Wręczyca Wielka


Kwalifikacja do programu osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w oparciu o Kartę zgłoszenia oraz ocenę funkcjonowania społecznego sporządzoną przez pracownika socjalnego.


Przewidywana liczba uczestników Programu to 8 osób, w tym:

 • 2 dzieci w wieku do 16 roku życia,

 • 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 • 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

   

  Karta zgłoszenia do pobrania: POBIERZ DOC, POBIERZ PDF,

   

  Karty zgłoszenia w formie papierowej dostępne są również w GOPS we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza 1.

  Prosimy o kontakt telefoniczny (34 3192466) w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć.

   

  UWAGA!

  Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

  Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.

   

  Ponadto usługi asystenta mogą świadczyć:

  1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

  2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

  Asystent świadczący usługę na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia musi posiadać zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do pracy z dziećmi.

   

  [1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

 

Pliki do pobrania

    • Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021 DOC

    • Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021 PDF


Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina