główna zawartość strony

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie w 2022 r. !

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. można składać wnioski o przyznanie  dodatku osłonowego.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Wręczyca Wielka składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1.

 Jaki dochód jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego?

Zgodnie z  przepisami dodatek osłonowy przysługuje  gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

•   2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym,

•   1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*Kwoty 1500 zł / 2100 zł to wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 tj. dla wniosków złożonych od 4 stycznia do 31 lipca 2022 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2020 roku

•   dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października 2022 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

W jakiej wysokości będzie wypłacany dodatek osłonowy?

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu. I tak:

● 400 zł otrzyma jednoosobowe gospodarstwo przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 2100 zł,

● 600 zł otrzyma 2-3 osobowe gospodarstwo, jeśli budżet nie przekracza 1500 zł miesięcznie na osobę,

● 850 zł otrzyma 4-5 osobowe gospodarstwo, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę,

● 1150 zł otrzyma gospodarstwo 6 i więcej osobowe, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.

Dla kogo wyższy dodatek osłonowy?

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

 Podwyższony dodatek osłonowy wynosi odpowiednio (kryteria dochodowe bez zmian):

•   500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

•   750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

•   1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

•   1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 
Zasada tzw.  złotówka za złotówkę.

 W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 
Jak i kiedy złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski  można składać:

•   tradycyjnie (papierowo) – od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.

•   elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Osoby, które złożą wniosek do 31 stycznia 2022 r., będą miały wypłacony dodatek w 2 równych ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku.

Osoby, które złożą wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października 2022 r. cały dodatek otrzymają w jednej kwocie. Wypłata dodatku będzie realizowana jednorazowo,  niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku, maksymalnie w terminie do 2 grudnia 2022 r.

Wymagane dokumenty

•   Wniosek o dodatek osłonowy składa się na formularzu wniosku określonego w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.2) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – DODATEK OSŁONOWY

INFORMACJA