główna zawartość strony

Program rządowy Dobry start, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start" (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. poz. 1061), już od 1 lipca będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS lub przez bankowość elektroniczną.

Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+).

Od 1 sierpnia wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start" przyjmowane będę w formie tradycyjnej (papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1.
Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada.

Uwaga: W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie lipiec-sierpień, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia Dobry start nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w terminie późniejszym, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

Świadczenie „Dobry start" jest zwolnione z podatku, nie podlegać też będzie egzekucji komorniczej, nie będzie też wliczane do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

W celu usprawnienia wypłaty świadczenia uprzejmie prosimy o założenie konta bankowego przez osoby, które nie posiadają takiego rachunku.

Więcej informacji na temat programu „Dobry Start” znaleźć można na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start