główna zawartość strony

"Dobry Start" dla ucznia

|   komunikaty

Od 1 lipca 2018 r. rusza nowy program rządowy Dobry start, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko.

iadczenie przysługiwać będzie niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18 roku życia, lub 20 roku życia w przypadku kontynuacji rozpoczętej przed ukończeniem 18 roku życia nauki w danej szkole.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole, świadczenie będzie przysługiwać nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Pierwszym rokiem realizacji Programu jest 2018 r. i obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.

Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start" (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. poz. 1061), już od 1 lipca będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+).

Od 1 sierpnia wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start" przyjmowane będę w formie tradycyjnej (papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1.
Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada.

Uwaga: W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie lipiec-sierpień, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia Dobry start nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w terminie późniejszym, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie „Dobry start" jest zwolnione z podatku, nie podlegać też będzie egzekucji komorniczej, nie będzie też wliczane do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Wnioski dotyczącego programu Dobry start można będzie pobierać w GOPS we Wręczycy Wielkiej od 02 lipca 2018r.

W celu usprawnienia wypłaty świadczenia uprzejmie prosimy o założenie konta bankowego przez osoby, które nie posiadają takiego rachunku.

Więcej informacji na temat programu „Dobry Start” znaleźć można na stronie:

www.mpips.gov.pl/DobryStart

Infolinia - w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach pod numerem telefonu 32 606 30 03 dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o świadczenie - działa od 11 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14.

Pliki do pobrania

Wzór wniosku o świadczenie

 

Wróć