główna zawartość strony

Data publikacji strony internetowej: 12-05-2017 Data ostatniej dużej aktualizacji: 10-08-2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gopswreczycawielka.pl

Przygotowanie Oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 10-08-2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    - część plików dołączanych do artykułów zapisanych najczęściej w formacie PDF nie jest dostępnych cyfrowo.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, tel. (34) 319-24-66.

Osobą kontaktową jest Kamil Krawczyk, infromatyk@gopswreczycawielka.pl, tel. 34 377 84 46

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 319 24 66.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Budynek biurowy przy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka

1. Budynek posiada trzy wejścia. Dwa wejścia przeznaczone są dla petentów:
- główne od ul. Sienkiewicza, wyposażone w drzwi automatyczne, do którego prowadzą schody, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
- boczne od strony parkingu przy OSP Wręczyca Wielka, z poziomu gruntu, wyposażone jest w standardowe drzwi.
Trzecie wejście, do użytku służbowego, również z poziomu gruntu, znajduje się od strony wewnętrznej budynku.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
2. Budynek ma jedną klatkę schodową oraz dwie kondygnacje podzielone na tzw. niski parter (z poziomu gruntu) i parter oraz piętro A i piętro B. Budynek nie posiada windy. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na niskim parterze.
3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na niskim parterze.
4. Na parterze znajduje się punkt obsługi interesantów Urzędu Gminy oraz czytelna tablica informacyjna z nazwami stanowisk pracy i numerami pokoi.
5. Sekretariat GOPS zlokalizowany jest na piętrze B.
6. Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, wraz z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych: od strony głównego wejścia 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, od strony bocznego wejścia 2 miejsca parkingowe.
7. Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
8. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Śląskiej 28, 42-130 Wręczyca Wielka

1. Budynek posiada dwa wejścia:
- główne od ul. Śląskiej, oddzielone od poziomu gruntu jednym stopniem bez podjazdu,
- boczne od strony parkingu (od strony budynku UG Wręczyca Wielka), do którego prowadzą schody z dwoma stopniami oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Wejścia wyposażone są w standardowe drzwi i nie są zabezpieczone bramkami.
2. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku. Budynek nie posiada toalety dla petentów ani toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
3. Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, wraz z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
4. Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
5. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej mieszczą się w dwóch budynkach.

I. Lokale biurowe w budynku Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka

1. Budynek posiada trzy wejścia. Dwa wejścia przeznaczone są dla petentów:
- główne od ul. Sienkiewicza, wyposażone w drzwi automatyczne, do którego prowadzą schody, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
- boczne od strony parkingu przy OSP Wręczyca Wielka, z poziomu gruntu, wyposażone jest w standardowe drzwi.
Trzecie wejście, do użytku służbowego, również z poziomu gruntu, znajduje się od strony wewnętrznej budynku.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
2. Budynek ma jedną klatkę schodową oraz dwie kondygnacje podzielone na tzw. niski parter (z poziomu gruntu) i parter oraz piętro A i piętro B. Budynek nie posiada windy. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na niskim parterze.
3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na niskim parterze.
4. Na parterze znajduje się punkt obsługi interesantów Urzędu Gminy oraz czytelna tablica informacyjna z nazwami stanowisk pracy i numerami pokoi.
5. Sekretariat GOPS zlokalizowany jest na piętrze B.
6. Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, wraz z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych: od strony głównego wejścia 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, od strony bocznego wejścia 2 miejsca parkingowe.
7. Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
8. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

II. Lokale biurowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczycy Wielkiej ul. Śląska 28, 42-130 Wręczyca Wielka

1. Budynek posiada dwa wejścia:
- główne od ul. Śląskiej, oddzielone od poziomu gruntu jednym stopniem bez podjazdu,
- boczne od strony parkingu (od strony budynku UG Wręczyca Wielka), do którego prowadzą schody z dwoma stopniami oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Wejścia wyposażone są w standardowe drzwi i nie są zabezpieczone bramkami.
2. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku. Budynek nie posiada toalety dla petentów ani toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
3. Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, wraz z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
4. Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
5. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.Nasz serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji (test).

Certyfikat uzyskany w wyniku przeprowadzonego audytu potwierdza wysoki stopień dostępności publikowanych stron dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML5
  • WCAG 2.1 (AA)

Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:

Unii Europejskiej:

  • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
  • Inicjatywa i2010
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.

ONZ: Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Dostępność +

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych: Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu.

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Nasz serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.