główna zawartość strony

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: styczeń 2020 – czerwiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Częstochowie [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa śląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2019r. poz. 1507 z póź. zm) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2. Sposób kwalifikacji:
- OPS – sy będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem zgody tych osób;
- OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej (zał. nr 5 do wytycznych część B). Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem (zał. nr 5 część A) przekazywane będą do właściwego ośrodka pomocy społecznej, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy.
-OPR i OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia ( zał. nr 6 do wytycznych)].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.

1. Zestaw na  Podprogram 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 50,4 kg w tym:
1. Artykuły warzywne i owocowe: 1. groszek z marchewką 3,20 kg, 2. fasola biała 3,20 kg, 3. koncentrat pomidorowy 1,12 kg, 4. buraczki wiórki 1,05 kg, 5. powidła śliwkowe 1,80 kg, sok jabłkowy klarowny 4 l.
2. Artykuły skrobiowe: 1. makaron jajeczny 4,50 kg, 2. makaron kukurydziany bezglutenowy 1,00 kg 3. ryż biały 3 kg, 4. kasza gryczana 1,5 kg, 5. herbatniki maślane 0,80 kg,
3. Artykuły mleczne: 1. mleko UHT 7 l, 2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,0 kg,
4. Artykuły mięsne: 1. szynka drobiowa 2,70 kg, 2. szynka wieprzowa mielona 1,80 kg, 3. pasztet wieprzowy 0,48 kg, 4. filet z makreli w oleju 1,53 kg,
5. Cukier 1. cukier biały 4 kg,
6. Tłuszcze 1. olej rzepakowy 4 l,
7. Dania gotowe 1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,70 kg;

2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 przekroczy limit wynikający z podziału alokacji określony w Wytycznych, dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,3 kg) jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

4. W  uzasadnionych sytuacjach, (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPR/OPL posiada takie możliwości. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych odpowiednio do potrzeb rodzin i możliwości OPR/OPL.

5. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności tj Banku Żywności w Częstochowie ul. Żwirki i Wigury 6/14, 42-217 Częstochowa, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ.

Informacja o terminach działań towarzyszących w ramach Podprogramu 2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej będzie podana po ich ustaleniu z OPR tj. Bankiem Żywności w Częstochowie.

 

 

EFEKTY

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z terenu województwa śląskiego, w powiecie Kłobuckim, gminie Wręczyca Wielka przy współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 469 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa śląskiego, powiecie Kłobuckim, gminie Wręczyca Wielka

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
21,2217 ton żywności,
2240 paczek żywnościowych.

5. W ramach Podprogramu 2018 dla 18 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
• Ekonomiczne - 1 spotkanie dla 18 uczestników
• Żywieniowe - 1 spotkanie dla 18 uczestników
• Niemarnowanie żywności - 1 spotkanie dla 18 uczestników