główna zawartość strony

znaki graficzne - logotypy

GOPS we Wręczycy Wielkiej informuje, że w miesiącu grudniu 2014r. rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Jest to nowy program, który polegać będzie na dostarczaniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Dodatkowo wobec osób objętych Programem realizowane będą różne działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne.

Program składa się z podprogramów. Podprogram na rok 2014 trwać będzie od grudnia 2014r. do 31 stycznia 2015r. Realizacja Podprogramu 2015 rozpocznie się wiosną 2015 i trwać będzie do końca lutego 2016.

Do kogo kierowana jest pomoc w ramach Programu FEAD

Pomoc kierowana jest do osób, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie trafiać będzie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, których dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, czyli:

  • dochód na osobę samotnie gospodarującą nie może przekroczyć kwoty 813,00 zł miesięcznie,
  • dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 684,00 zł miesięcznie.
  • przy jednoczesnym wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj, np.: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, rodziny niepełne, potrzeba ochrony macierzyństwa

Kto zajmuje się kwalifikacją osób do pomocy w ramach Programu FEAD

Kwalifikacją osób do udziału w Programie ( zgodnie z ich miejscem zamieszkania ) zajmują się pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, wydając w tym celu skierowanie. Osoby i rodziny, które nie korzystały wcześniej z pomocy społecznej, mogą być kierowane do pomocy żywnościowej na podstawie Oświadczenia o wysokości dochodów i spełniania przesłanek z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a także podania informacji niezbędnych do wypełnienia skierowania przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej.

Dla każdego zgłoszonego podopiecznego przewidziana jest paczka żywnościowa składająca się z następujących produktów:

  • makaron świderki – 3 opakowania jednostkowe
  • mielonka wieprzowa – 2 opakowania jednostkowe
  • cukier biały – 2 opakowania jednostkowe
  • olej rzepakowy – 1 opakowanie jednostkowe
  • mleko UHT – 2 opakowania jednostkowe

!!! U W A G A !!!

Zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej Programem, którą jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, kryterium dochodowe uprawniające do udziału w Programie, jest ściśle określone i nie dopuszcza się żadnych szczególnych okoliczności umożliwiających zakwalifikowanie osób, których dochody przekraczają ustalone kryterium, a np. ze względu na okoliczności losowe byłyby zainteresowane skorzystaniem z pomocy w ramach ww. Programu.