główna zawartość strony

Program Asystent Rodziny 2022

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z póź. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź. zm.) w listopadzie 2022 r. ogłosił „Program Asystent Rodziny na rok 2022”, zwany dalej „Programem”, dotyczący dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

W miesiącu grudniu 2022 roku pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka a Wojewodą Śląskim została podpisana umowa na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”.

Dotacja pochodzi ze środków Funduszu Pracy i została przyznana Gminie Wręczyca Wielka w wysokości 6000,00 zł, co stanowi 80% kosztów realizacji zadania.

Celem dofinansowania była pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Dotacja została przeznaczona na jednorazowe dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej. Dodatki otrzymały 2 osoby zatrudnione na pełny etat.

Asystenci, którzy otrzymali dodatki realizowali wsparcie, o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawali w gotowości do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających z art. 8 ust 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.