główna zawartość strony

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Cel programu:
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.
Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Program ten został przyjęty 15 października 2018r. przez Radę Ministrów uchwałą Nr 140 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata, tj.:

1. Moduł dla dzieci i młodzieży - to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży.

2. Moduł dla osób dorosłych - to posiłek adresowany do osób starszych

3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach - został uregulowany w rozporządzeniu i zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.

W dniu 28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów zmieniła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 poprzez podwyższenie kryterium dochodowego, kwalifikującego do uzyskania wsparcia w ramach Programu, do 200 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

W ramach Programu w GOPS we Wręczycy Wielkiej realizowane są 2 moduły:

Moduł dla dzieci i młodzieży

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły

ponadgimnazjalnej

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest w postaci zakupu posiłków w przedszkolu lub szkole, do której uczęszcza dziecko, na wniosek rodziców, opiekuna prawnego, rodziców zastępczych. Pomoc przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy.

Moduł dla osób dorosłych

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w szczególności  osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy (tj. osobom samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza kwoty 1552,00 zł oraz rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 1200,00 zł na osobę w rodzinie). Pomoc przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy.