główna zawartość strony

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023

 

 

Gmina Wręczyca Wielka działająca poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuje, iż ponownie przystąpiła do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” Edycja 2023 – finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Całkowita wartość Programu wynosi 189 800,58 zł.
Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego; <br/> 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsce, <br/> 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych, <br/> 4. korzystaniu przez uczestnika dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), <br/> 5. zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.

W obecnym Programie – Edycja 2023 w trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze ani specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane ze środków publicznych.

Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

O terminach rekrutacji i wymaganych dokumentach będziemy informować Państwa na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od dnia 24 stycznia 2023 r. do 10 lutego 2023 r. Udział w programie dla osób niepełnosprawnych jest całkowicie nieodpłatny.

W ramach Programu planuje się objąć wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 16 mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka w podziale na:

 • 5 dzieci w wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 • 9 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego – w tym przede wszystkim osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (osoby z niepełnosprawnością sprzężoną i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją),

 • 2 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o dostarczenie niżej wskazanych dokumentów tj.:

 • KARTY ZGŁOSZENIA wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 • KLAUZULI INFORMACYJNEJ w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 - GMINA

  KLAUZULI INFORMACYJNEJ w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 - MINISTER

 • ZAKRES CZYNNOŚCI W RAMACH USŁUG ASYSTENTA

 • OŚWIADCZENIE O WYBORZE ASYSTENTA ORAZ OŚWIADCZENIE OSOBY WSKAZANEJ DO PEŁNIENIA ROLI ASYSTENTA (opcjonalnie)

 • OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO O AKCEPTACJI OSOBY ASYSTENTA (opcjonalnie w przypadku gdy usługa ma być skierowana do dzieci )

do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1 (pokój nr 18)

lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1, 42 – 130 Wręczyca Wielka (decyduje data wpływu do Ośrodka)

KARTA ZGŁOSZENIA, ZAKRES CZYNNOŚCI W RAMACH USŁUG ASYSTENTA, OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROGRAMU oraz obydwie KLAUZULE INFORMACYJNE znajdują się poniżej - w Plikach do pobrania.

Powyższe druki można pobrać również w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, pokój nr 18.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel. 34 319 24 66 lub 575 166 071 z Panią Iwoną Kałużną.

Zakwalifikowanie do programu odbywać się będzie w oparciu o limit osób niepełnosprawnych dla poszczególnych stopni niepełnosprawności z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością i jej ograniczeniami.

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy będą uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności. 

Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

Kto może być asystentem osoby niepełnosprawnej?

Asystentem może zostać osoba posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny. Za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

Ważne! Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:
• Zaświadczenie o niekaralności.
• Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym.
• Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023 jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Całkowita wartość Programu wynosi
189 800,58 zł.

Powiązane pliki
Karta zgłoszenia do Programu 179 KB
Klauzula informacyjna RODO (Gmina) 90 KB
Klauzula informacyjna RODO (Minister) 140 KB
Oświadczenie Kandydata o wyborze osoby asystenta 83 KB
Oświadczenie osoby wskazanej na osobę asystenta 83 KB
Zakres czynności w ramach usług asystenta 186 KB
Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o akceptacji osoby asystenta (w przypadku dzieci) 69 KB