główna zawartość strony

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ” – EDYCJA 2022
Gmina Wręczyca Wielka działająca poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuje, iż ponownie przystąpiła do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” Edycja 2022 – finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Całkowita wartość Programu wynosi 245.208,00 zł.

Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności polegają na pomocy asystenta w szczególności na:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach wraz z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,
  3. załatwianiu spraw urzędowych,
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług asystenta, finansowane z innych źródeł.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM ?

• Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
• Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
• Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej oraz nie zamieszkują razem z osobą niepełnosprawną. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznaje się rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
• W przypadku gdy usługi asystenta będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia wymagane jest także zaświadczenie o niekaralności, pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Pliki do pobrania:
Karta zgłoszenia do Programu
Klauzula informacyjna RODO (Gmina)
Klauzula informacyjna RODO (Minister)
Oświadczenie Kandydata o wyborze osoby asystenta
Oświadczenie osoby wskazanej na osobę asystenta
Zakres czynności w ramach usług asystenta
Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o akceptacji osoby asystenta (w przypadku dzieci)

Szczegółowych informacji udziela koordynator Programu – tel. 534 166 071 lub 34 319 24 66 w godz. pracy tut. OPS tj. poniedziałek, środa – piątek 7:15 – 15:15 ; wtorek 8:00 – 16:00

Więcej informacji na stronie Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022