główna zawartość strony

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ” – EDYCJA 2021

 

Gmina Wręczyca Wielka działająca poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuje, iż przystąpiła do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

Całkowita wartość Programu wynosi 50 337,00 zł

Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

a. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

b. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta przyczynią się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Tym samym nadrzędnym celem usługi będzie dążenie do poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej i ich aktywizacja społeczno - kulturalna. Usługi asystenta będą realizowane w oparciu o indywidualne wsparcie udzielane osobom z niepełnosprawnościami.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe). Asystent będzie wspierał osoby niepełnosprawne przy dokonywaniu zakupów, załatwianiu spraw urzędowych oraz wykonywaniu czynności dnia codziennego. Asystent będzie współuczestniczył przy nawiązaniu kontaktu lub współpracy z różnego rodzaju organizacjami zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej. Ponadto będzie aktywizował osobę niepełnosprawną poprzez asystowanie w kontaktach społecznych i w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Osoba niepełnosprawna zakwalifikowana do Programu nie płaci za usługi asystenta.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Programu – tel. 534 166 588 lub 34 319 24 66 w godz. pracy tut. OPS tj. poniedziałek, środa – piątek 7:15 – 15:15 ; wtorek 8:00 – 16:00

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina

 

Karta zgłoszenia do pobrania: POBIERZ DOC, POBIERZ PDF

Regulaminu realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021”