główna zawartość strony

Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego wydawane będą od 22 sierpnia 2023r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, pokój 32 w godzinach :

• poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.00;
• wtorek od 8.00 do 16.00

Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w terminie od dnia 01.09.2023 r. do dnia 15.09.2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, pokój 32

• poniedziałek: od 7.30 do 15.00;
• wtorek: od 8.00 do 16.00 ;
• środa, czwartek, piątek: od 7.15 do 15.00.

W przypadku kolegiów nauczycielskich języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie od dnia 01.09.2023 r. do dnia 15.10.2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.

Informujemy, że kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi 600 zł na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Wymagane dokumenty W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:
* zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki w szkołach ponadpodstawowych,
* dokumenty potwierdzające dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
- z tytułu stosunku pracy - zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i kosztów uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
- zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
- dowód otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
- decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
- zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;
* dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:
- działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
- działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
* odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty;
* w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, alimentacyjne) z innej gminy - zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń;
* zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
* pobieranie stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego - zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości;
* w przypadku korzystania z pomocy GOPS oświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
* dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych oraz dowód opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2023r.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 34 3192466