główna zawartość strony

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego wydawane będą od 19 sierpnia 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, pokój 32 w godzinach:
   • Poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.00;
   • wtorek od 8.00 do 16.00

Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w terminie od dnia 02.09.2019 r. do dnia 16.09.2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, pokój 32.
• poniedziałek: od 7.30 do 15.00
• wtorek: od 8.00 do 16.00
• środa, czwartek, piątek: od 7.15 do 15.00.

W przypadku kolegiów nauczycielskich języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie od dnia 02.09.2019 r. do dnia 15.10.2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.

Informujemy, że kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi 528 zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:
* zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki w szkołach ponadpodstawowych,
* dokumenty potwierdzające dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
- z tytułu stosunku pracy
- zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;   
 - zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
- dowód otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
- decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
- zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;
* dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:
- działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
- działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
* odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty;
* w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, alimentacyjne) z innej gminy - zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń;
* zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów; * pobieranie stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego - zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości;
* w przypadku korzystania z pomocy GOPS oświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
* dochód z gospodarstwa rolnego
- zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych oraz dowód opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2018r. Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem pod numerem telefonu: 34 3192466

 

Informacje dodatkowe

Formy udzielania stypendium szkolnego

1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem śródrocznym w ramach tzw. „Zielonej szkoły”, wyjazdem na wycieczkę przedmiotową, na basen, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych.
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów poniesionych na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
a) podręczników, lektur szkolnych, także w formie e-booku oraz audiobooku, słowników, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego takich jak: atlasy, tablice matematyczne, książki do nauki języków obcych,
b) tornistra, plecaka, przyborów szkolnych;
c) odzieży sportowej (dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe po 1 parze na półrocze, spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry) i obuwia sportowego (tenisówki, halówki, trampki, adidasy – po 1 parze na półrocze) na zajęcia wychowania fizycznego, wyposażenia na basen: klapki, czepek, strój kąpielowy oraz wymaganego przez szkołę stroju galowego,
d) 1 biurka szkolnego i 1 krzesła do biurka szkolnego w danym roku szkolnym,
e) komputera, laptopa, tabletu, notebooka, pamięci przenośnej, oprogramowania komputerowego, urządzeń peryferyjnych do komputera: monitor, drukarka, głośniki, modem, router, mikrofon, myszka, klawiatura, tuszu/tonera, papieru do drukarki, płyt CD i DVD oraz części komputerowych usprawniających działanie posiadanego komputera,
f) abonamentu za internet w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego (z wyłączeniem abonamentu internetowego w telefonach komórkowych),
g) instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych,
h) sprzętu i stroju treningowego, wymaganego na dodatkowych zajęciach realizowanych przez ucznia,
i) innych pomocy niezbędnych w procesie edukacyjnym;
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90 d ust. 4 ustawy, w tym w szczególności kosztów,
1) dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
2) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,
3) pokrycie czesnego;
4) świadczenia pieniężnego - jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w w/w formach jest niemożliwe lub niecelowe.

 

Refundacja kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne

Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne dokumentuje wykorzystane stypendium na cele edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających wydatki. Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:
- imiennych faktur VAT lub rachunków;
- imiennych biletów miesięcznych,
- kwitariuszy,
- dowodów wpłaty KP.

W przypadku poniesienia wydatków związanych ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjazdami do kina, teatru, muzeum itp. wydatki można udokumentować na podstawie oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia. Dopuszcza się możliwość zakupu używanych podręczników, komputera, sprzętu sportowego lub instrumentów muzycznych. W sytuacji kupna artykułów używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna – sprzedaży. Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać:
• nazwę wystawcy,
• datę wystawienia/sprzedaży,
• imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy),
• pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji,
• potwierdzenie dokonanej zapłaty:
- w przypadku zapłaty gotówką: zapis na fakturze/rachunku „ zapłacono gotówką”
- w przypadku zapłaty bezgotówkowej: np.: potwierdzenie przelewu z konta, potwierdzenie przelewu z karty płatniczej,
• w przypadku dokonania zakupu przez intemet należy przedstawić dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za zakupione artykuły.

 

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Faktury i rachunki muszą być wystawione imiennie na rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

W roku szkolnym 2019/2020 rozliczane będą faktury, rachunki, umowy za:
1. Zakup podręczników – od lipca 2019r.,
2. Pozostałe materiały szkolne: od lipca 2019r. do czerwca 2020 r.– według wykazu wydatków kwalifikowanych,
3. Abonament internetowy – od września 2019r. do czerwca 2020 r.
4. Bilety za dojazdy do szkoły od września 2019r. do czerwca 2020r.
5. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych – od miesiąca września 2019r. do czerwca 2020r.

Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków przedkłada się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej po uprawomocnieniu się decyzji przyznającej stypendium szkolne w terminach:
1) do 5 grudnia 2019r. - za stypendium przyznane na okres od września do grudnia danego roku szkolnego,
2) do 10 czerwca 2020r. - za stypendium przyznane na okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego.

 

 

Wniosek na stypendium szkolne 2019/2020