główna zawartość strony

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek dla rodzin, które posiadają troje i więcej dzieci. Jest to projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach którego członkowie rodzin wielodzietnych otrzymują możliwość skorzystania z niższych cen na produkty i usługi dostępnych zarówno w placówkach publicznych, jak i u partnerów prywatnych. Od stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach, tj. plastikowej oraz elektronicznej (na urządzeniach mobilnych). Wersja mobilna (w formie aplikacji mKDR na smartfony i tablety) dodatkowo posiada funkcję geolokalizacji, która ułatwia wyszukiwanie punktów, które udzielają zniżek dla posiadaczy karty.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - awersOgólnopolska Karta Dużej Rodziny - rewers

Wykaz wszystkich dostępnych uprawnień i zniżek dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny można znaleźć na stronie internetowej: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia

Ponadto dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, tel. 34 319 24 66

CZYM JEST KARTA DUŻEJ RODZINY?

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program, który umożliwia korzystanie ze zniżek na wskazane produkty bądź usługi. W tym celu został przygotowany katalog oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżek udzielają zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne, posługujące się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby móc skorzystać z przywilejów, jakie daje posiadanie karty, w chwili składania wniosku rodzina musi posiadać na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

KTO JEST UPRAWNIONY DO POSIADANIA KARTY DUŻEJ RODZINY ?

 • Rodzic (rodzice),
 • małżonek rodzica;
 • dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 • dziecko do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego - w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje:

 • rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Prawo do posiadania karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 • osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy u dzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie zniżki daje Karta Dużej Rodziny?

Program przygotowany z myślą o rodzinach wielodzietnych uprawnia do licznych zniżek oferowanych przez partnerów akcji. Pełen wykaz instytucji oraz firm, które są partnerami programu Karty Dużej Rodziny, jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mrpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl, www.empatia.mrpips.gov.pl.

Co istotne, ze zniżek posiadacze karty mogą korzystać na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy, która ją wydała. Dodatkowo zniżki na ogół przysługują każdemu członkowi rodziny w jednakowym wymiarze.

W celu skorzystania z przygotowanych ulg w punktach, które honorują Kartę Dużej Rodziny, wystarczy okazać ją przy kasie lub na stronie internetowej partnera, podając wymagane dane. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie, co oznacza, że nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Ile kosztuje wydanie Karty Dużej Rodziny?

Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej.

Wydanie karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:

- członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek złożony po dniu 01.01.2018 r., wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo

- członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek złożony po dniu 01.01.2018 r., udostępniona już została wyłącznie karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

Wydanie Karty jest bezpłatne wyłącznie przy jednoczesnym wnioskowaniu o plastikową i elektroniczną formę KDR. Wnioskowanie o drugą formę w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązało się z wniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą kartę. Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie KDR do 31.12.2017 r. będą mogły bezpłatnie uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej do 2020 r. (wniosek należy złożyć do 31.12.2019 r.). Najkorzystniejsze jest zatem wnioskowanie o obie formy jednocześnie.

Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 9,40 zł.

 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Podstawowym dokumentem, jaki należy złożyć w celu otrzymania Karty Dużej Rodziny, jest wniosek (wzór wniosku do pobrania ze strony ministerstwa). Dodatkowo poszczególni członkowie rodziny są zobowiązani do przedłożenia:

 • w przypadku rodzica – oświadczenia, że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku cudzoziemca – dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza powyższymi dokumentami, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
  1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia –dokument potwierdzający tożsamość;
  5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia –dokument potwierdzający tożsamość.

!!! Od 1 stycznia 2018 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o elektroniczną wersję karty. Jest to forma bezpłatna dla osób posiadających już karty tradycyjne – na wnioski złożone przed 31.12.2017 r. oraz przy jednoczesnym wnioskowaniu o tradycyjną (plastikową) i elektroniczną formę. Elektroniczna forma karty jest rodzajem aplikacji, wymaga telefonu z oprogramowaniem Android.

Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny? Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1 - pokój 31.

 

Więcej informacji na temat Elektronicznej Karty Dużej Rodziny znajdą Państwo w Aktualnościach dotyczących Karty Dużej Rodziny