główna zawartość strony

Asystent Rodziny
Kim jest asystent rodziny?

Asystent rodziny to osoba, która towarzyszy rodzinie, szczególnie rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań jej trudnej sytuacji życiowej. Pomaga i wspiera w pokonywaniu trudności tak, aby rodzina w przyszłości potrafiła samodzielnie poradzić sobie z różnymi problemami. Asystent pracuje również z rodzinami dzieci niepełnosprawnych i kobietami w ciąży w ramach ustawy „Za życiem” . Asystent pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z rodziną (urzędy, organizacje, szkoły, Sąd i inne).

ASYSTENT RODZINY (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)


Szczegółowe zadania asystenta określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 poz. 697), do których należy m. im.:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca z rodziną jest długofalowa, w zależności od potrzeb rodziny prowadzona średnio przez 2-3 lata. W przypadku braku współpracy rodziny w realizacji planu pracy możliwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym zakończeniu pracy asystenta. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekraczać 15.

Kto i na jakich zasadach kieruje asystenta do rodziny?

Wsparcie asystenta rodziny najczęściej kierowane jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych.

 1. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W przypadku gdy rodzicem wychowującym dziecko jest małoletni opuszczający młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy, pracownik socjalny przeprowadza u tego rodzica wywiad, a następnie kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela temu rodzicowi asystenta rodziny.
 2. Po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny.
 3. Jeżeli z analizy sytuacji rodziny wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.
 4. Po otrzymaniu wniosku, kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny.

Bliższych informacji dotyczących uzyskania pomocy asystenta rodziny oraz zasad jego pracy można uzyskać w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej
ul. Sienkiewicza 1
tel. 34 4192466

 

ASYSTENT RODZINY (ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”)

Osoby uprawnione do korzystania ze wsparcia to:

 1. kobiety w okresie ciąży powikłanej, porodu i połogu oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych;
 2. rodziny dziecka u którego w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie  porodu zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym  okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Zadania asystenta rodziny w ramach ustawy „Za Życiem”:

 1. Wsparcie i towarzyszenie emocjonalne.
 2. Pomoc w dotarciu do miejsc oraz specjalistów, gdzie rodzina może otrzymać wsparcie.
 3. Opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia.
 4. Załatwianie spraw w różnych instytucjach w imieniu rodziny na podstawie upoważnienia.
 5. Pomoc rodzinie:
  1. w skutecznym przezwyciężaniu trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
  2. w uzyskaniu wsparcia psychologicznego, 3
  3. w uzyskaniu pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
  4. w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

 1. doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
 2. poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
 3. poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
 4. pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
 5. nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
 6. doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
 7. informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 8. pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 9. pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

Tryb udzielania wsparcia składa się z następujących etapów:

 1. Złożenie wniosku o koordynację wsparcia osobiste,
  1. pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby uprawnionej do siedziby GOPS (zgłoszenia może dokonać osoba uprawniona, przedstawiciel ustawowy lub inna osoba bądź instytucja za jej zgodą);
 2. Rozpatrzenie wniosku i wyznaczenie osoby asystenta dla rodziny.
 3. Realizowanie wsparcia:
  1. nawiązanie przez asystenta kontaktu z rodziną, rozeznanie potrzeb i zasobów jej oraz środowiska lokalnego,
  2. opracowanie przez asystenta wspólnie z rodziną katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
  3. bieżące udzielanie wsparcia we współpracy z innymi służbami społecznymi,
  4. występowanie w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia,
 4. Decyzja o zakończeniu asystentury podjęta w uzgodnieniu z rodziną.

WAŻNE INFORMACJE

Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, pokój 31.

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Składając wniosek wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez asystenta rodziny jego danych osobowych niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z ustawy oraz zgodę na przekazanie asystentowi rodziny przez wskazane podmioty, informacji o udzielonym wsparciu.

Na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, dostępny jest Informator o „Uprawnieniach w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Program "Za życiem" strona MRPIPS

Wniosek można pobrać na stronie GOPS w zakładce „do pobrania”.