główna zawartość strony

Zarządzenie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 5 pkt 6 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej uchwalonego Uchwałą Nr IV/43/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 1746) oraz na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Od dnia 23 marca 2020r. do odwołania wprowadza się ograniczenie w wykonywaniu zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej polegające na wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów poprzez ograniczenie dostępu do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.
2. Budynek stanowiący siedzibę zarówno Urzędu Gminy jak i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej przy ul. Sienkiewicza 1 oraz pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczące się w Remizie OSP we Wręczycy Wielkiej przy ul. Śląskiej 18, pozostaną zamknięte dla petentów.
3. W sprawach, w których kontakt osobisty z pracownikiem jest niezbędny petent winien skorzystać z dzwoka znajdującego się przy drzwiach wejściowych (głównych lub bocznych).
4. W sytuacji, gdy z przepisu prawa wynika obowiązek osobistego stawienia się w Ośrodku celem dokonania określonej czynności urzędowej - obowiązek ten będzie realizowany po uprzednim telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ustaleniu terminu wizyty w Ośrodku.
5. Osobom starszym lub z obniżoną odpornością zaleca się nieopuszczanie mieszkania i załatwianie spraw za pośrednictwem członków rodziny, gdy nie jest możliwe załatwienie sprawy drogą telefoniczną, elektroniczną lub listownie.

§ 2

1. Od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania ograniczone zostają :

1) czynności związane z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych w środowisku,
2) wizyty pracowników socjalnych w środowisku,
3) wizyty asystenta rodziny w środowisku,

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych dla osób samotnych i samotnie gospodarujących udzielana przez opiekunki zatrudniane przez Ośrodek będzie nadal świadczona, ze szczególnym zachowaniem środków ostrożności. W trosce o bezpieczeństwo podopiecznych i opiekunek w każdym środowisku indywidualnie rozpatrywana jest możliwość skrócenia czasu przebywania opiekunki do czasu potrzebnego na wykonanie podstawowych, niezbędnych czynności.
3. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób pozostających w rodzinach i/lub posiadających rodzinę będzie realizowane w sytuacji bezwzględnej konieczności /kiedy członkowie rodzin ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie zapewnić pomocy w codziennym funkcjonowaniu/.

§ 3

1. Kontakt klientów z pracownikami Ośrodka następuje głównie telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Ośrodka tj.: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.15 do 15.15 oraz we wtorki od godziny 8.00 do 16.00.
2. Pracownicy socjalni pracują w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, a weryfikacja potrzeb osób zainteresowanych odbywa się zdalnie tj. telefonicznie lub mailowo w oparciu o kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.
3. Pracownicy socjalni przeprowadzający wywiad środowiskowy w trybie określonym w ust. 2 zobowiązani są pouczyć osobę, którą przeprowadzają wywiad o obowiązku podawania informacji, które są zgodne z prawdą, o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz o weryfikacji podanych danych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.
4. Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze nie zwalniają świadczeniobiorców z obowiązku niezwłocznego powiadamiania Ośrodka o zmianach sytuacji rodzinnej lub dochodowej oraz innych okolicznościach mogących mieć wpływ na prawo do pobieranych świadczeń.

§ 4

1. Sprawy można załatwić w następujący sposób:

Drogą telefoniczną:
- w sprawach pomocy społecznej - telefon stacjonarny/fax 34 3192466
- świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, fundusz alimentacyjny – tel. 534 166 199

Elektronicznie za pośrednictwem:
1) poczty elektronicznej [email protected] podpisanej podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.),
2) profilu zaufanego ePUAP - (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego, bezpiecznego podpisu elektronicznego lub e-dowodu (dowodu osobistego z warstwą elektroniczną),
3) bankowości elektronicznej (tylko świadczenie wychowawcze tj. 500+),
4) portalu empatia.mpips.gov.pl

Tradycyjnie:
1) za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
2) osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej - tylko w razie bezwzględnej konieczności.

2. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
3. Doręczanie pism, decyzji administracyjnych odbywać się będzie przede wszystkim za pośrednictwem poczty na podany adres korespondencyjny.
4. Wstrzymuje się bezpośrednie przyjmowanie interesantów przez Dyrektora na rzecz przyjmowania zdalnego (telefonicznego, faksowego, mailowego).

§ 5

W celu uzyskania informacji o aktualnym stanie sprawy Klient kontaktuje się z właściwym merytorycznie pracownikiem wyłącznie drogą telefoniczną lub przy pomocy  adresu e-mail. Pracownik udzielający informacji zobowiązany jest do zweryfikowania tożsamości rozmówcy poprzez:
1) sprawdzenie zgodności numeru telefonu z aktami sprawy,
2) skierowanie zapytania do rozmówcy pytania w rodzaju np.: ,,proszę podać swój miesiąc i rok urodzenia” lub ,,proszę podać pierwszą i czwartą cyfrę swojego PESELu” lub dowodu osobistego. Pracownik udziela telefonicznych wyjaśnień i instrukcji, a w przypadkach niecierpiących zwłoki decyduje o przyjęciu interesanta do bezpośredniej obsługi.

§ 6

1. Osobom pobierającym zasiłki i świadczenia w formie gotówkowej w kasie Banku Spółdziecznego we Wręczycy Wielkiej zaleca się w miarę możliwości zmianę formy wypłaty na przelew bankowy.
2. Potwierdzenie założenia konta bankowego prosimy przesyłać pocztą lub na adres email: [email protected]

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. kadrowych i organizacyjnych.

§ 8

Traci moc Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19

§ 9

Niniejsze zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Ośrodka, na tablicy ogłoszeń Ośrodka, a także przez wywieszenie zarządzenia na drzwiach wejściowych do budynków Ośrodka.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2020 r.

 

Dyrektor GOPS
we Wręczycy Wielkiej
(-) Janina Kluba

Wróć