główna zawartość strony

WNIOSKI NA DOŻYWIANIE DZIECI W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH OD WRZEŚNIA 2018 do GRUDNIA 2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuje, że rozpoczął przyjmowanie wniosków o pomoc w formie dożywiania dzieci w w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum w okresie od września do grudnia 2018r.

W przypadku złożenia wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość miesięcznego dochodu netto do dnia 30.08.2018 r. dzieci rozpoczną dożywianie od września 2018 roku. Wnioski złożone po tym terminie skutkują rozpoczęciem dożywiania w późniejszym terminie.

Wnioski mogą składać rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł netto, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Od 1 października 2018 roku kryterium na osobę w rodzinie będzie wynosić 792,00 zł netto. Do dochodu rodziny nie jest wliczane świadczenie 500+.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki – według aktualnej sytuacji rodziny:

1. Skrócony odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający wiek dziecka (do wglądu),
2. Zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej
3. Zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
4. Zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
5. Decyzje właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
6. Dowody otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
7. Zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
8. Decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
9. W razie konieczności inne oświadczenia lub dokumenty potwierdzające sytuację strony wskazane przez pracownika socjalnego.

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Wniosek można napisać odręcznie lub druki wniosków można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej (pokój 37 i 38 budynek OSP we Wręczycy Wielkiej).

Wypełniony wniosek powinien zawierać: - imię i nazwisko dziecka/dzieci, a także przedszkole lub klasę oraz szkołę do której uczęszcza/uczęszczają - uzasadnienie wniosku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 3192466

 

 

Wróć