główna zawartość strony

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuje, że od dnia 7 stycznia 2021r. przystępuje do wydawania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) PODPROGRAM 2020.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2020 poz. 1876) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1542,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł. dla osoby w rodzinie.

W celu wypełnienia wniosku i oświadczenia oraz dołączenia wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających sytuację dochodową rodziny prosimy zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej – Dział Pomocy Środowiskowej mieszczącym się w budynku OSP we Wręczycy Wielkiej przy ul. Śląskiej 28 lub w Punkcie Obsługi Interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej w budynku Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza 1 – wejście od strony parkingu przy Remizie OSP.

Osoby przebywające pod nadzorem epidemiologicznym lub na kwarantannie, lub z innych przyczyn związanych z istniejącym stanem epidemii mogą zostać zakwalifikowane do ww. pomocy żywnościowej telefonicznie po przeprowadzonej rozmowie oraz dostarczeniu niezbędnych dokumentów potwierdzających sytuację dochodową osoby lub rodziny.

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 34 319 24 66, 537 166 355, 534 166 251 w dni robocze w godzinach pracy tut. OPS. tj: poniedziałek, środa – piątek 7:15 – 15:15; wtorek 8:00 – 16:00.

Wróć