główna zawartość strony

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ” – EDYCJA 2023

 

 

 

Gmina Wręczyca Wielka ogłasza dodatkowy nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizacją programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.

Zgłoszenia w ramach dodatkowego naboru wniosków do Programu będą przyjmowane do dnia 22 maja 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.
Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie dokumentów
zamieszczonych poniżej i dostarczenie ich do siedziby GOPS.
Szczegółowych informacji udziela koordynator Programu – tel. 5
75 166 071 lub 34 319 24 66 w godz. pracy tut. OPS tj. poniedziałek, środa – piątek 7:15 – 15:15 ; wtorek 8:00 – 16:00

Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość Programu wynosi 189 800,58 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Z usługi wsparcia asystenta mogą skorzystać :

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Dodatkowym założeniem Programu jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.:

1) osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz

2) dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji)

- w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi asystenta w szczególności polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsce,
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
  4. korzystaniu przez uczestnika dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  5. zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze ani specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane ze środków publicznych.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM ?

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Pliki do pobrania:
• Karta zgłoszenia do Programu
Klauzula informacyjna RODO (Gmina)
Klauzula informacyjna RODO (Minister)
• Oświadczenie Kandydata o wyborze osoby asystenta
Oświadczenie osoby wskazanej na osobę asystenta
Zakres czynności w ramach usług asystenta
Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o akceptacji osoby asystenta (w przypadku dzieci)

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami--edycja-2023

Wróć