główna zawartość strony

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

|   oferty pracy

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Wręczyca Wielka zamierza aplikować o przyznanie w/w środków.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy (do 31 grudnia 2020 r.) określających skalę potrzeb w zakresie realizacji Programu, prosimy osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej tel. 534 166 280 do dnia 29 grudnia 2020 roku.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021.

Cel Programu i jego adresaci

Program adresowany jest do:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce  (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby  zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie I  terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
b. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c. załatwieniu spraw urzędowych;
d. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)
f. wykonywaniu czynności dnia codziennego - w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Procedura przystąpienia do Programu

Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Uczestnik programu nie ponosi żadnej odpłatności.

Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Usługi mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00- 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze.

Więcej informacji o Programie na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.niepelnosprawni.gov.pl

Wymagane dokumenty:

• wniosek
• orzeczenie o znacznym / umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie z odpowiednimi wskazaniami (zgodnie z informacją powyżej) oraz zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

Ważne

Usługi asystenta może świadczyć osoba, która:

– posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

lub

– posiada wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością.

Osoba z niepełnosprawnością ma również samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta, jednakże nie mogą to być członkowie rodziny.

Zgłoszenie do programu nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Przyznanie asystenta uzależnione jest przede wszystkim od środków finansowych, które gmina uzyska na realizację programu oraz liczby osób, które zechcą być uczestnikami Programu.

 

Wróć