główna zawartość strony

POMOC ŻYWNOŚCIOWA FEAD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuje, że po raz kolejny rusza Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus.

Głównym celem programu jest udzielenie wsparcia osobom potrzebującym poprzez przekazywanie paczek żywnościowych.

Na terenie gminy Wręczyca Wielka żywność jest dystrybuowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 Kryterium dochodowe:

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901) i których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

- 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej

- 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Powody udzielania pomocy:

Pomocy udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7)1) przemocy w rodzinie;
7)2) przemocy domowej;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony)
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupeł-
niającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1
lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.


    Kwalifikowanie do Programu:

Warunkiem skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach aktualnie realizowanego Podprogramu PO PŻ jest otrzymanie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Załącznik nr 5 do wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020), które wydawane jest na podstawie oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) (Załącznik nr 7 do wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020).

Ubiegając się o skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia (np.: decyzją ZUS, KRUS, zaświadczeniem albo oświadczeniem o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenia oświadczenia, zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa
rolnego w hektarach przeliczeniowych; zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe itd., celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny).

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
– wynagrodzenie za pracę dorywczą,
– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
– renty,
– emerytury,
– alimenty,
– odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
– zasiłki dla bezrobotnych,
– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
– dochody z gospodarstwa rolnego,
– świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
– dodatek mieszkaniowy.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

Do dochodu nie wlicza się:

świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, późn. zm.),
– świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, z późn. zm.),
– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
– zasiłku celowego,
– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
– wartości świadczenia w naturze,
– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
– świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690),
– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Osoby zainteresowane pomocą w formie artykułów żywnościowych proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej (pokój 18 w budynku Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej oraz pokoje w Remizie OSP we Wręczycy Wielkiej – parter budynku) z dokumentacją dochodową za poprzedni miesiąc w celu kwalifikowania do udziału w programie i otrzymania skierowania do wydania żywności.

Skierowanie dla osoby najbardziej potrzebującej wydaje się na cały okres trwania danego Podprogramu.

UWAGA!
Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy, również są zobowiązane do ponownego przeliczenia dochodu i zakwalifikowania do Programu.

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

W 2023 roku w ramach Podprogramu 2021 Plus PO PŻ zaplanowano wydawanie następujących produktów żywnościowych: artykuły warzywne i owocowe (powidła śliwkowe), artykuły skrobiowe (makaron), artykuły mleczne (mleko UHT), artykuły mięsne (szynka wieprzowa mielona), cukier biały oraz tłuszcze – olej rzepakowy.

Pomoc żywnościowa będzie przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych.

Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Zestaw artykułów spożywczych przysługuje dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.

Informacje dodatkowe o realizacji Programu można uzyskać pod nr telefonu: 34 3192466.

Wszelkie informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ oraz nowego Podprogramu 2021 Plus znajdziecie państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

O terminie odbioru paczek żywnościowych w 2023 roku, osoby zakwalifikowane do Programu zostaną powiadomione telefonicznie.

Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (dotyczy osób zakwalifikowanych i wykazanych na liście przekazanej przez OPS)1


Wróć