główna zawartość strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - pracownik socjalny

|   oferty pracy

Wręczyca Wielka 21.04.2020 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej

zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy w Dziale Pomocy Środowiskowej w GOPS we Wręczycy Wielkiej na stanowisku pracownik socjalny.

Forma zatrudnienia: - umowa o pracę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Ilość etatów:2

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zmianami) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna, tj. studia wyższe pierwszego stopnia (licencjackie) o kierunku praca socjalna albo studia wyższe drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) o kierunku praca socjalna;
c) do dnia 31.12.2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie; Szczegółowe wytyczne dotyczące uznania kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego znajdują się na stronie: www.mpips.gov.pl w zakładce ,,pomoc społeczna’’, ,,interpretacje wybranych przepisów’’;
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy;
4) nieposzlakowana opinia;
5) pełna zdolność do czynność prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych, w tym rozporządzenia: - w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, - w sprawie wzoru kontraktu socjalnego, - w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, - w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta", ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
8) dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, Open Office).

II. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
2) samodzielność w działaniu, wykazywanie własnej inicjatywy, komunikatywność, empatia, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres; 3) prawo jazdy kat. "B" i możliwość używania samochodu osobowego do celów służbowych,
4) mile widziane doświadczenie w pracy w zawodzie pracownika socjalnego,
5) mile widziana znajomość obsługi programu TT Pomoc.

III. Zakres wykonywanych zadań i czynności na stanowisku:

1) prowadzenie pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej;
4) prowadzenie akt klientów oraz dokumentacji pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami Kierownika Działu;
5) opracowywanie i realizacja kontraktów socjalnych, projektów socjalnych;
6) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
7) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy;
8) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
9) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
10) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mających trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
11) podejmowanie działań w kierunku ograniczania zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób korzystających z pomocy społecznej; 12) prowadzenie wymaganej sprawozdawczości;
13) prowadzenie ewidencji i rejestrów z zakresu prowadzonych spraw;
14) ewidencjonowanie dokumentacji klientów GOPS i kompleksowe wprowadzanie danych do programu TT Pomoc;
15) prowadzenie odpowiednio do zajmowanego stanowiska korespondencji i archiwizacji dokumentów;
16) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej; 17) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z innych ustaw.

IV. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór znajduje się pod ogłoszeniem),
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, 4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnie prowadzonej rekrutacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej na stanowisko Pracownik socjalny (klauzula zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji znajduje się pod ogłoszeniem),
11) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (klauzula informacyjna znajduje się pod ogłoszeniem).

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata.

V. Warunki pracy na stanowisku:
1) Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, 42 – 130 Wręczyca Wielka oraz teren gminy Wręczyca Wielka.
2) Stanowisko pracy: pokój biurowy, wyposażony w biurko, zestaw komputerowy, drukarkę, telefon. Pomieszczenie nie jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy.
3) Czas pracy: pełny wymiar czasu pracy wynoszący 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy.
4) Fizyczne warunki pracy: praca biurowa z obsługą komputera poniżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie.

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać drogą pocztową na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza 1, 42 – 130 Wręczyca Wielka w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:
„Oferta na stanowisko Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej – umowa na zastępstwo” w terminie do 05 maja 2020 r. do godz. 12:00
Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Ogłoszenie w załącznikami do pobrania

Wróć