główna zawartość strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego asystenta rodziny

|   oferty pracy

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkie poszukuje kandydata na stanowisko młodszego asystenta rodziny.

Asystentem może być osoba, która:

1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy powyższego szkolenia i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) jest obywatelem polskim,

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Koniecznym warunkiem na w/wym stanowisku pracy jest posiadanie przez osobę ubiegającą się o pracę prawa jazdy (kat. B ) oraz samochodu osobowego, który może być wykorzystany do celów służbowych.

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z pełną ofertą naboru pod adresem:

https://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/upload/plik,20230824074412,ogloszenie_asystent_rodziny_2023.pdf

lub kontakt telefoniczny 34 319 24 66 w celu umówienia się na spotkanie rekrutacyjne.


Wróć