główna zawartość strony

Nowy okres świadczeniowy 2019/2020

Wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych, świadczenia dobry start, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020 można składać:

  • - drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019 r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal [email protected] lub portal PUE ZUS)
  • - drogą tradycyjną ( papierową ) od dnia 1 sierpnia 2019 r. (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza 1)

Zmiana w Programie Rodzina 500+

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w Programie Rodzina 500 plus, świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało również na pierwsze dziecko, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Ponadto nie będzie konieczności zasądzania alimentów na dziecko przez osoby samotnie wychowujące.

Osoby, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., powinny od 1 lipca 2019 r. złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W tej sytuacji uzyskają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane decyzją do 30 września 2019 r.).

W opisanej sytuacji wniosek należy złożyć do dnia 30.09.2019 r. bo tylko to gwarantuje wyrównanie świadczeń od miesiąca lipca 2019 r., na dziecko na które nie jest ustalone prawo do świadczenia. Przyznanie świadczenia 500+ nie będzie wymagało wydania decyzji.

Ośrodek będzie przesyłał informację o przyznaniu świadczenia na podany przez wnioskodawcę adres e-mail! Jeżeli strona nie poda adresu e-mail, informację będzie można odebrać w Ośrodku.

Świadczenie „Dobry Start”

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” będą przyjmowane od dnia 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Wnioski złożone po upływie terminu wskazanego powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka, lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe pomnożone przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Jeśli masz zasądzone alimenty na dziecko i trudno je wyegzekwować od uchylającego się od obowiązku drugiego rodzica możesz skorzystać ze wsparcia finansowego przyznawanego w ramach Funduszu Alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w nowym okresie świadczeniowym przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.

Wróć