główna zawartość strony

Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od dnia 24 stycznia 2023 r. do 10 lutego 2023 r. Udział w programie dla osób niepełnosprawnych jest całkowicie nieodpłatny.

W ramach Programu planuje się objąć wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 16 mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka w podziale na:

  • 5 dzieci w wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

  • 9 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego – w tym przede wszystkim osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (osoby z niepełnosprawnością sprzężoną i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją),

  • 2 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o dostarczenie niżej wskazanych dokumentów tj.:

  • KARTY ZGŁOSZENIA wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

  • KLAUZULI INFORMACYJNEJ w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 - GMINA

    KLAUZULI INFORMACYJNEJ w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 - MINISTER

  • ZAKRES CZYNNOŚCI W RAMACH USŁUG ASYSTENTA

  • OŚWIADCZENIE O WYBORZE ASYSTENTA ORAZ OŚWIADCZENIE OSOBY WSKAZANEJ DO PEŁNIENIA ROLI ASYSTENTA (opcjonalnie)

  • OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO O AKCEPTACJI OSOBY ASYSTENTA (opcjonalnie w przypadku gdy usługa ma być skierowana do dzieci )

do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1 (pokój nr 18)

lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1, 42 – 130 Wręczyca Wielka (decyduje data wpływu do Ośrodka)

KARTA ZGŁOSZENIA, ZAKRES CZYNNOŚCI W RAMACH USŁUG ASYSTENTA, OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROGRAMU oraz obydwie KLAUZULE INFORMACYJNE znajdują się poniżej - w Plikach do pobrania.

Powyższe druki można pobrać również w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, pokój nr 18.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel. 34 319 24 66 lub 575 166 071 z Panią Iwoną Kałużną.

Zakwalifikowanie do programu odbywać się będzie w oparciu o limit osób niepełnosprawnych dla poszczególnych stopni niepełnosprawności z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością i jej ograniczeniami.

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy będą uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności. 

Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

Kto może być asystentem osoby niepełnosprawnej?

Asystentem może zostać osoba posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny. Za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

Ważne! Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:
• Zaświadczenie o niekaralności.
• Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym.
• Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023 jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Całkowita wartość Programu wynosi
189 800,58 zł.

Wróć