główna zawartość strony

Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

|   komunikaty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej rozpoczął nabór do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w roku 2022.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od dnia 9 lutego 2022 r. do 16 lutego 2022 r.

Po 16 lutego 2022 r. nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel. 34 319 24 66 lub 534 166 280.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o dostarczenie niżej wskazanych dokumentów tj.:

  • KARTY ZGŁOSZENIA wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

  • KLAUZULI INFORMACYJNEJ w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 - GMINA

    KLAUZULI INFORMACYJNEJ w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 - MINISTER

  • ZAKRES CZYNNOŚCI W RAMACH USŁUG ASYSTENTA

  • OŚWIADCZENIE O WYBORZE ASYSTENTA ORAZ OŚWIADCZENIE OSOBY WSKAZANEJ DO PEŁNIENIA ROLI ASYSTENTA (opcjonalnie)

  • OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO O AKCEPTACJI OSOBY ASYSTENTA (opcjonalnie w przypadku gdy usługa ma być skierowana do dzieci )

do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1

lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1, 42 – 130 Wręczyca Wielka (decyduje data wpływu do Ośrodka)

Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

Ważne! Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:
• Zaświadczenie o niekaralności.
• Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym.
• Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

KARTA ZGŁOSZENIA, ZAKRES CZYNNOŚCI W RAMACH USŁUG ASYSTENTA, OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROGRAMU oraz obydwie KLAUZULE INFORMACYJNE znajdują się poniżej - w Plikach do pobrania.

Powyższe druki można pobrać również w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, pokój nr 27.

Wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objętych zostanie 20 mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka w podziale na:

  • 5 dzieci w wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

  • 10 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego – w tym przede wszystkim osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (osoby z niepełnosprawnością sprzężoną i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją),

  • 5 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Zakwalifikowanie do programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością i jej ograniczeniami.

W przypadku większej liczby chętnych o udziale w Programie będzie decydować ocena funkcjonowania społecznego sporządzona przez pracownika socjalnego.

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy będą uzależnione od  osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności. 

Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Wróć