główna zawartość strony

DODATKOWY NABÓR UCZESTNIKÓW do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

Program ten jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość Programu wynosi 245.208,00 zł.

Gmina Wręczyca Wielka działająca poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej ogłasza dodatkowy nabór na uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

Celem Programu jest świadczenie usług asystencji osobistej jako formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami mieszkającymi na terenie gminy Wręczyca Wielka.

Założeniem usług asystenta jest umożliwienie prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia oraz dążenie do poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej.

Usługi asystenta polegają w szczególności na:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

  • załatwianiu spraw urzędowych;

  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

    Kto może zostać uczestnikiem Programu:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

WAŻNE!
Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny
(tj. rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teście, macocha, ojczym) oraz osób faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.
Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o pobranie i wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

KARTA ZGŁOSZENIA, ZAKRES CZYNNOŚCI W RAMACH USŁUG ASYSTENTA, OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROGRAMU oraz obydwie KLAUZULE INFORMACYJNE znajdują się poniżej - w Plikach do pobrania.
Wypełnione i podpisane powyższe dokumenty wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1

do dnia 14 września 2022 r.

lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1, 42 – 130 Wręczyca Wielka

Zakwalifikowanie do programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością i jej ograniczeniami.

W przypadku większej liczby chętnych o udziale w Programie będzie decydować ocena funkcjonowania społecznego sporządzona przez pracownika socjalnego.

Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.


Wróć