główna zawartość strony

DODATKOWY NABÓR UCZESTNIKÓW do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022Program ten jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość Programu wynosi 245.208,00 zł.

Gmina Wręczyca Wielka działająca poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej ogłasza dodatkowy nabór na 4 uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

Celem Programu jest świadczenie usług asystencji osobistej jako formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami mieszkającymi na terenie gminy Wręczyca Wielka.Założeniem usług asystenta jest umożliwienie prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia oraz dążenie do poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej.

Usługi asystenta polegają w szczególności na:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

 • załatwianiu spraw urzędowych;

 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

   

  Kto może zostać uczestnikiem Programu:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

WAŻNE!
Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny
(tj. rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teście, macocha, ojczym) oraz osób faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.
Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.


Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o pobranie i wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

KARTA ZGŁOSZENIA, ZAKRES CZYNNOŚCI W RAMACH USŁUG ASYSTENTA, OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROGRAMU oraz obydwie KLAUZULE INFORMACYJNE znajdują się poniżej - w Plikach do pobrania.
Wypełnione i podpisane powyższe dokumenty wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1

do dnia 28 lipca 2022 r.

lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1, 42 – 130 Wręczyca Wielka

Zakwalifikowanie do programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością i jej ograniczeniami.

W przypadku większej liczby chętnych o udziale w Programie będzie decydować ocena funkcjonowania społecznego sporządzona przez pracownika socjalnego.

Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.


Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej już drugi rok realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
W ramach Programu w Edycji 2022 wsparciem asystenta osobistego objętych jest 20 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wręczyca Wielka, w tym:

- 5 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- 13 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

- 2 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Obecnie usługi te świadczy 15 asystentów zatrudnionych przez GOPS w ramach umowy – zlecenia.

Wróć